Hüsn-i Hat Dersleri

SAİDİ NURSİ’NİN SAMSUN’DA YARGILANMASI (18.12.2009)


29 Ocak 1953 tarihinde Samsun Ağır Ceza Mahkemesinde, Samsun’da yayınlanan Büyük Cihad gazetesinde yayınlanan ve Saidi Nursi tarafından yazılmış Şapka Kanunu aleyhtarı bir makaleden dolayı açılan davanın duruşmasına devam edilmiştir.

Büyük Cihad gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yücel mahkemede hazır bulunuyordu. Saidi Nursi ise mahkemeye üç doktor tarafından verilen bir rapor göndererek duruşmaya katılmamıştır. Bu raporda yaşlılığı sebebiyle zafiyette olduğu ve kış mevsiminde yola çıkamayacağı bildirilmişti.

Alaşehir Cumhuriyet Savcılığından istenilen Büyük Cihad gazetesinde bir arama yapılması yerine getirilmiş ve bu arada gazetenin sahibi Mustafa Bağışlayıcı’nın yazdığı eski harflerle ve Saidi Nursi’ye hitaben kaleme alınan mektup okundu.

Mektubu gönderen Ali Atıf Özalptekin isminde bir kimse olmadığı ve Ankara Hukuk Fakültesinde böyle bir kimsenin bulunmadığı okundu.

Nihayet mahkemenin kararı bildirildi: Saidi Nursi’nin hangi mevsimde gelebileceğinin üç tabip tarafından imzalanacak bir raporla bildirilmesi Manisa mahreçli telin mevridinden mahiyetinin anlaşılması için bunun anlaşılması için bunun aslının gönderilmesi.

Maznun Saidi Nursi’nin mezkür makalesinin Başvekâlet ve Vekâletlere gönderildiğini iddia ettiğinden Başvekalet, Adliye Vekaleti ve İçişleri Vekaletinden suretlerinin varsa gönderilmesi ve son olarak her iki maznunun suç mevzuu Büyük Cihad gazetesi ve bu maznunların ifadelerinin İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi naibliğinde seçilecek olan Üniversite veya diğer yüksek okullardan profesörlerden üç belirli kişi tarafından tetkiki ve duruşmanın 26 Mart 1953 Perşembe gününe bırakılmasına karar verilmiştir. [1]

26 Mart 1953 Cuma günü Saidi Nursi’nin yargılanmasına devam edilmiştir. Bir önceki duruşmada mahkemenin istediği üç profesörden oluşan ehlivukufun yazdığı rapor gelmiş ve okunmuştur.. Mezkûr yazının dini siyasete alet eder mahiyette bulunduğu ve irticai nitelikte olduğu bildiriliyor ve ayrıca yazının altına B.C rumuzuyla yazılan ekin uyan uyan diye başlayıp, halkı ihtilale teşvik edici mahiyette görüldüğü tespit olunmuştur.

Saidi Nursi ise mahkemeye gönderdiği savunmada kendini şu şekilde müdafaa etmiştir:

“Samsun Mahkemesinden Sorgu ve Savcının Büyük Cihad’da intişar eden bir şekvâma dair beni Samsun Ağır Ceza Mahkemesine vermelerine dair bir davetiye geldi. Bana okudular. İçinde yalnız dört nokta nazar-ı ehemmiyete alınabilir gördüm:
Birincisi: Büyük Cihad’ın müdür-ü mes’ulü mahkemede müdde-i umumîye demiş ki: “Said Nursî o makaleyi bana göndermiş. Ben de neşrettim.” Bu meselenin hakikati şudur: Ben hasta iken Emirdağındaki kardeşlerim yanıma geldiler. Emirdağında başıma gelen zâlimâne hadiseye dair konuştuk. Hem hastalıklı, hem hiddetli, hem Ankara’ya şekvâ suretinde bir şeyler söylemiştim. Yanımdaki hizmetçim kaleme aldı. Nur talebelerinin tensibiyle Ankara’daki bir iki Nur talebesine gönderip, tâ bazı dindar meb’uslara göstersinler, bu hastalığımda bana sıkıntı verilmesin. Hem gönderilmiş. Bazı meb’uslar da görmüş. Ve bilmediğimiz bir zatın hoşuna giderek Büyük Cihad müdürüne göndermiş. Ben kasem ederim ki, o zamandan şimdiye kadar bilmiyorum ki kim göndermiş. Fakat neşrolduktan sonra bir nüsha buraya gelmiş. Yeni harfleri bilmediğim için bana birisi okudu. Ben memnun oldum. “Allah razı olsun” neşredenlere dedim. Gerçi otuz beş seneden beri siyaseti terk etmiştim. Fakat Büyük Cihad gibi hâlisâne dine hizmet eden o cerideye ve onun sahip ve muharrirlerine din namına minnettâr oldum ve “Allah razı olsun” dedim. Haberim olmadan ve para da vermeden daima bana o mübarek gazete gönderiliyordu.
İkinci nokta: Benim Samsun’daki Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmekliğime dairdir. Bu noktada bunu kat’iyen beyan ediyorum ki, Samsun havalisinde, hususan Büyük Cihad dairesine mensup mübarek âhiret kardeşlerim ve Nur talebelerini ziyaretle görmek için oraya gitmek isterdim. Fakat doktorların raporlarıyla, kat’î iktidarsızlığım o dereceye gelmiş ki, beş dakikalık karşımdaki, bu meselenin başlangıcı ve esası olan mahkemeye, bir buçuk senedir bana haber verdikleri halde gidemiyorum. Mecburiyetle müdde-i umumî ve hâkim vazifesini gören sorgu hâkimi yanıma geldiler. Medâr-ı sual ve cevap Büyük Cihad gazetesini de getirdiler. Gazetenin bazı sözleri benim sözlerim içine karıştırılmış. Ben de onlara cevaplarını vermiştim. Eğer faraza Ağır Ceza bu ehemmiyetsiz meseleye ehemmiyet verse, benim mahkememi Eskişehir’e nakline müsaade etsin ki, orada sıhhiye heyetinden iki aylık raporlu zehir hastalığı ile şiddetli hasta bulunduğumdan bizzat bulunabilirim. Yoksa imkânı yoktur.
Üçüncü nokta: Savcı ve sorgu hâkimi 163. maddeye dayanıp Said Nursî’yi dini siyasete âlet ve âsâyişe zararlı propaganda diye itham ediyorlar. Bu noktanın hakikatini yirmi dokuz senedir beş altı mahkeme ve beş altı vilâyetin zabıtaları ve 133 parça kitaplarımı ve binlerce umum mektuplarımı elde ettikleri halde ve dinsiz komitelerin tahriki ile safdil bazı memurları aldatmalarıyla kat’iyen iki meseleden başka medar-ı mes’uliyet bulmadıklarına delil: İki sene bütün mektuplarım ve kitaplarım Denizli Ağır Ceza mahkemesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi ve Mahkeme-i Temyiz de müttefikan hem benim beraatime, hem bütün kitapların iadesine karar vermeleri ve beş altı vilâyette yalnız tesettüre dair bir âyetin tefsiri bahanesiyle bir tek mahkeme hafifçe ceza vermek istedi.
Kat’î ve kuvvetli cevabıma karşı mecburiyetle meseleyi kanaat-ı vicdaniyeye çevirdiler. Demek onlar da medâr-ı mesuliyet bulamadılar.
Bu noktayı izah için Afyon mahkeme reisine gönderdiğim istidayı size de berâ-yı malûmat gönderiyorum.
Elhasıl: Aynı nakarat beş-altı mahkemede tekrar edilmiş ve medâr-ı mes’uliyet bulamamışlar. Şimdi Samsun savcısı ve sorgusu ve yirmi sekiz seneki nakaratı aynen tekrar ediyorlar: “Şahsî nüfuz temin için propaganda yapıp dini siyasete âlet ediyor.” Beş mahkemede dört yüz sayfa kadar olan cerh edilmemiş müdafaatıma, benim bedelime havale ediyorum. Beni konuşturmaktan ise ona baksınlar.
Samsun’dan gelen tebliğnâmeye karşı kısaca cevabımı Samsun Heyet-i Hâkimesine takdim ediyorum:
Birincisi: Ben makalemi kendim göndermemişim. Bütün buradaki dostlarım biliyorlar.
İkincisi: Benim gizli düşmanlarımın suikastıyla zehir tesemmümü ile şiddetli hastalığımdan yanımdaki camie on defada ancak bir defa gidebiliyorum. Bu Samsun Mahkemesini yakınımızdaki Eskişehir’e naklini kanunen talep ediyorum. “

Bu savunmanın ardından Başbakanlıktan gelen mezkûr yazının aynı olduğunu söylenen yazı okundu. Bu bir dilekçe mahiyetinde olup Saidi Nursi tarafından gönderilmişti ve sanıkların iddiaları hilafına bu dilekçenin gazetede neşrolunan yazıdan tamamen ayrı olduğu tespit olundu. Karara geçildi. Saidi Nursi’nin Mayıs ayında gelebileceği raporla sabit olduğundan ihzaren celbine ve mahkemenin 25 Mayıs 1953 Pazartesi günü saat 9’a bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi. [2]
29 Temmuz 1953 tarihinde ise dört ay süren dava; laikliğe aykırı olarak dini hissiyatı alet ederek Saidi Nursi’nin nüfuzunu arttırmak maksadıyla yargılanan Mustafa Sungur 18 ay ve Büyük Cihat Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yücel ise 22 ay hapse mahkûm olmuşlardır.[3] Mustafa Sungur, Samsun Cezaevinde 11 ay yattıktan sonra temyiz edilen davanın bozulması ile tahliye oldu. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Yücel ise cezasını çekmeye devam etti. 22 ay hapis cezasını çektikten sonra tahliye oldu. Bu davada Saidi Nursi ise beraat etti. Samsun’da açılan Büyük Cihad davası da bu şekilde sonuçlanmış oldu.

——————————————————————————–

[1] Samsun Postası 30 Ocak 1953, Sayı: 673

[2] Samsun Postası 27 Mart 1953, Sayı: 729

[3] Zafer Gazetesi 1 Haziran 1953

Baki SARISAKAL
(KAYNAK : SAMSUNPOST)

KAİNAT

“…Evet..Evet,,Evet..Eğer kainatdan Risalet-i Muhammediyye’nin nuru çıksa gitse..Kâinat vefat edecek!!
Eğer Kur’an gitse..Kainat divane olacak!!..
Ve kürre-i arz kafası aklını gaib edecek..belki, şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak..bir kıyameti koparacak..”
(zülfikar mecmuası)

risaleoku

Esselamunaleyküm
Değerli okuyucularım. Sitemizde zaman zaman aktüel konulara da yer vermemizin amacı risale-i nur ile alakalı konular hakkında sizlere güncel bilgiler sunmaktır.
Risale-i Nur dersleri konusunda da sizleri sıkmadan Risale-i Nurlar ve içeriker hakkında paylaşımda bulunmaktır.
Bu gün Ülkemizin içinde bulunduğu ve çözmekten acze düştüğü Kürt Sorununda Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yaklaşık 100 yıl önce yapılması gerekenleri belirtmiştir.
O günden bu günleri görerek reçeteyi sunmuştur.
Maalesef Ülke yöneticileri pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da reçeteyi okuyup anlayamadıkları için yaraları iyileştirmek yerine sürekli kanatarak içten içe kangrene dönüştürme yolunda hızla ilerlemişlerdir.
Rabbim Üstadın reçetesini okuyup anlamak nasip etsin.
Risale-i Nur’un ecza deposunda her derde deva ilaçlar ve terkipler mevcuttur.
Doğru okuyup, doğru anlamak ve hastasına göre ilaç vermek lazım gelir.
Ahmet TÜRKAN

RISALE-I NUR

THE STYLE of REFLECTIVE THOUGHT in THE RISALE-I NUR

Umit Simsek

The Risale-i Nur has been defined and described in various ways, in regard both to the subjects it covers and the manner in which it deals with them. It is most frequently described as “a Qur’anic commentary” (tefsir), and in various places in the work itself the author uses similar expressions to describe it. 1 He also calls it “a kalâm work,” that is, is a work of the science of kalâm or theology. 2 Also, if not frequently, from time to time people have suggested that the Risale-i Nur is related to sufism, although the author made no such statements, or have wanted to drag it into political channels.

When taken as a whole, it is in fact difficult to place the Risale-i Nur within a single discipline. If it is thought of as a Qur’anic commentary, with the exception of Isharat al-I‘jaz, it has to be considered a commentary bearing its own particular characteristics, both in regard to method, and contents, and composition, and style. For example, rather than the verses being expounded in the passages which they head in the way one would expect in a commentary, a journey in knowledge and reflective thought is made in the passage, within the horizons which the verse in question has opened up. The subjects treated in these journeys are for the most part within the bounds of the science of kalâm. Yet their composition is not that of the classic kalâm books; a way is followed that is still particular to the Risale-i Nur. Perhaps it would be more apt to define the Risale-i Nur as bearing characteristics of both a Qur’anic commentary, and a work of kalâm. But first of all it is necessary to consider its unique style and the principles that form the basis of its style.

The Risale-i Nur’s principles:

Bediuzzaman Said Nursi states that the Risale-i Nur is based on four principles and he lists these as 1) impotence, 2) poverty or want, 3) compassion, and 4) reflective thought. 3 Of these, impotence and poverty, that is, a person realizing his absolute impotence and poverty before the universe’s Creator, are studied in the passages comprising reflective thought on man’s inner self. It therefore will probably not be wrong to refer these two principles to reflective thought too. The principle of compassion produces results in a person like his making it the aim of his life to convey the truths expounded in the work, that is, the fruits of the Risale-i Nur’s reflective thought, to others. 4

Having described the first three principles thus, the fourth, that is, reflective thought, appears as the most important principle of the Risale-i Nur. This principle was at the same time, the most important factor shaping Bediuzzaman’s life. The Risale-i Nur’s reflective thought began to take shape in the author’s mind while he was still in his youth, while it matured in his middle age and produced the profound chain of reflective thought called the Mesnevi-i Nuriye, which contains a significant part of the Risale-i Nur in nascent form, and was written in the period that marked the transformation of the Old Said into the New Said. 5 This reflective thought then influenced every facet of Bediuzzaman’s life, and developing and broadening in the course of time, produced the Risale-i Nur Collection and its service to the Qur’an and belief.

Reflective thought in the Risale-i Nur

In Bediuzzaman’s eyes, the whole world of existence is a tableau to be reflected on. The purpose of the creation of conscious beings is to carry out the duty of reflective thought. Bediuzzaman saw the world in the form of two “spheres” and “tableaux,” which he described as follows:

“One is a most magnificent, well-ordered sphere of dominicality, a finely fashioned, bejewelled signboard of art. The other is a most enlightened and illumined sphere of worship, a broad and comprehensive signboard of thought, reflection, admiration, thanks, and belief.” 6

The infinite art and adornment which the “art tableau,” that is, the sphere of dominicality, displays demands an infinite duty of reflective thought, due to which mystery, is the creation, not only of man and the jinn, but of countless sorts of angels and spirit beings. 7 However, in regard to his abilities, man holds a unique place among beings. For the purpose of reflective thought is to observe the marvels of the works, and to weigh them up one by one, and passing from the works to the Maker’s beauty, perfection, tremendousness, glory, and other attributes, to gain knowledge of Him and feel awe and love for Him, and a longing to enter His presence and receive His favours. 8

“It is man who will perform this duty, for although he is a dark and ignorant thing, he possesses such abilities he is worthy of being a sample and model of the world. Also, a trust has been granted to man with which he may discover secret treasures and open them. Also, man’s powers have not been limited; they are absolute. In consequence he possesses a sort of universal consciousness whereby he perceives the resplendent majesty and grandeur of the Sultan of Pre-Eternity.” 9

In other places in his works, Bediuzzaman describes the “trust given to man” as his ‘I’ or ego, and says that it is by means of this trust that man can understand the Creator’s attributes and works. 10 This trust has also rendered man superior to the angels. 11 So too, man’s soul, “which receives the bounty of the manifestations of Divine mercy” 12 is a cause of his superiority over the angels. 13 “In particular he can understand many Divine Names through the pleasure to be found in sustenance. Whereas the angels cannot know them through that pleasure.” 14

Man, then, has been sent to this world decked out with abilities superior to all other creatures. Like an eminent guest invited to an exhibition of the choice works of an artist, he will travel in his mind throughout the universe, study all the works he encounters, decipher the subtleties of their art, listen to the testimony of all beings, both singly and in unison, understand their worship and glorifications, and just like a commander who makes the finishing touches in the name of his unit, he will present in their name to the Divine Court the worship and benedictions of the beings subjugated to him. All this can only be achieved through constant and intense practice of reflective thought. 15

It is stated in a Qur’anic verse that men and jinn were created only that they should worship God. 16 But such worship is not a soulless, formal ceremony; the verse demands recognition of the One Who is worshipped, belief in Him, knowledge of Him and the boundless love within that knowledge, and sets this before us as the highest aim of creation. 17

The Risale-i Nur wants to achieve this result by means of reflective thought, its chief principle. The result of this reflection is not merely theoretical knowledge which admits God’s existence and unity; it has as its aim a “sense of presence” which permeates every aspect of man’s life; that is, finding, knowing, and feeling everywhere, in everything, in every event, the Divine existence and unity, and living in awareness of these:

“Dismissing beings from working on their own account and employing them on account of the All-Glorious Creator, and in the duty of manifesting the Most Beautiful Names and being mirrors to them, [The Risale-i Nur’s way of reflective thought] considers them from the point of view of signifying something other than themselves; and being saved from absolute heedlessness, [one who follows it] enters the Divine presence permanently; he finds a way leading to Almighty God in everything.” 18

In another place, Bediuzzaman states that a sense of the Divine presence such as this may be gained through the strength of certain, verified belief (tahkikî iman) and through the reflective thought on creatures which leads to knowledge of the Maker. 19

The sorts of reflective thoughtThe Risale-i Nur offers us a very rich repertoire when it comes to the methods followed in reflective thought. For the universe was written as a vast book and set out as a magnificent exhibition of art, and there are numerous ways of reading the book and perusing the works in the exhibition. However, since this subject demands detailed study, here I shall suffice with mentioning briefly a classification which will hold up a light to the Risale-i Nur’s style of reflective thought.

The Risale-i Nur’s reflective thought proceeds on two principles: 1) the outer world 2) man’s inner self. In the former, summary exposition has been taken as basic, and in the latter, detailed exposition. 20

Reflection on the outer world

The Supreme Sign (Âyetü’l-Kübra), which consists of the observations of a traveller questioning the universe about his Maker, is rich in examples of the Risale-i Nur’s reflective thought on the outer world. 21 In this treatise, the universe is studied together with all its beings and its visible and invisible worlds, and its testimony to its Creator is described on thirty-three different levels or degrees. In the first chapter, the main subject is the necessary existence of God and proofs of it, and Divine unity is secondary, while in Chapter Two the universe as a whole is discussed from various angles and the question of Divine unity is stressed. The method which is followed on a broad scale in The Supreme Sign represents the Risale-i Nur’s general approach. We may summarize this method as “considering aspects of a being or event together with others resembling it in the universe and approaching them with a view as wide as the universe.” This is probably what is meant by the “summary” reflection on the outer world. This way prevents thought being scattered in the realms of multiplicity; all the beings or events we observe in the universe become proofs of knowledge of God as powerful as the universe or means to the sense of His presence.

Bediuzzaman expresses this truth at the beginning of the Second Ray as “Divine beauty and dominical perfection become apparent in Divine unity and the affirmation of it,” and he sets out examples of it. For example, if considered on its own, a sick person being healed may be attributed to various causes such as medicine. But if all the sick in the world are thought of who are recovering at that same time, and even all those of the past and future, the face of the earth takes on the form of a hospital, and the existence and compassion of a Healer who restores to health all those suffering ills both physical and spiritual, will be felt in powerful fashion. 22

In the Fourth Ray, Bediuzzaman follows the same method, and sets out the face of the earth before the imagination just as though it was a small garden. The imagination then gazes on the beauty of Divine compassion in all the young in the garden being fed on their mother’s milk; and the beauty of Divine mercy in all living beings being given their sustenance; and the beauty of Divine wisdom in all beings being created purposefully and with wisdom; and the beauty of Divine justice in the harmony and proportion in the creation of all things; and the beauty of Divine preservation in all things beings created with faculties and members that will preserve and perpetuate their lives; and the beauty of Divine munificence in the bestowal on all living beings of bounties appropriate to them. 23 These are what appear to “the eye of the imagination,” but they are not imagination, they are reality. For what is described is what is happening all around us all the time, whether we see it or not. But since our physical eyes are incapable of seeing it, the rest of the picture can be completed only with the help of the power of imagination and by means of reflective thought.

Once this way of looking at things is grasped, all works are seen in one work, all acts in one act, and all Names in one Name. Observing the manifestation of one Name in a being, the thought is transferred to the One signified by all the Names manifested in the universe. 24 After this a single being, or even a single particle, may perform the function of all the universe. For a single minute particle proves Almighty God together with His essence and attributes, and makes Him known. 25

When the universe together with all its beings becomes the means to knowledge of God, no need arises to abandon the realms of multiplicity in order to find Divine unity and gain a sense of the Divine presence. On the contrary, the opportunity lost by abandoning multiplicity performs an important function in the Risale-i Nur’s reflective thought:

“[The Risale-i Nur] shows in such a way that from top to bottom the universe reflects the manifestations of the Divine Names like mirrors, that no possibility remains for heedlessness. Nothing becomes an obstacle to the Divine presence. I saw that unlike the sufis and people of reality who in order to gain permanent access to the Divine presence, banish or forget or do not recall the universe, it gains a sense of the Divine presence as extensive as the universe, and opens up a sphere of worship as broad and universal and permanent as the universe…” 26

Reflective thought on man’s inner self

The same may be applied to reflective thought on man’s inner self. Factors which are generally considered to be obstacles to spiritual development like egoism and the soul, are seen in the Risale-i Nur to be important means to knowledge of God. For one thing, nothing can take the place of egoism and the function it performs. For the Creator’s attributes, which it is our duty to know, are absolute, and without limit or like. If it was not for the analogies the ego makes, starting off with “However I make this house, that is how God made the universe,” and continuing successively to the highest levels of abstract thought, it would not have been possible to reflect on the attributes, works, or manifestations of a Creator Whose power embraces all things and does as He wishes. 27 Both the Qur’an and Hadith teach the attributes and acts of the universe’s Creator in this way. For example, God’s not permitting the associating of partners with Him is illustrated with the comparisons “giving an example from among yourselves,” and “would you consent to your slaves sharing your property and being equal to you?” 28 Here, the fact that rulership does not permit rivals is illustrated by the example of man’s apparent and relative ownership and rulership. And in a Hadith, the joy God feels at a sinner’s repentance is illustrated by the joy of someone who has lost all his possessions in the desert and given up all hope of life, sleeping and when he awakens finding his camel and everything beside him. 29

Like egoism, man’s instinctual soul is an important means to knowledge of God. As we saw above, due to the manifestations it receives, it is even the cause of his superiority to the angels. In this matter, Bediuzzaman took the Companions as an example, and rather than killing the soul or rendering it ineffective, he preferred the way of employing it as a soldier under the command of the heart and driving to perform the worship particular to it. 30

With adding the two facts that like other beings, man is a mirror to the Divine Names, and that with his ‘deficient’ attributes, he acts as a mirror to the Creator’s perfect attributes, the three fronts of reflective thought on man’s inner self become clear. 31 In fact, as deficient attributes, the principles of impotence and poverty form the basis of the Risale-i Nur’s reflective thought. These principles also act as a sort of insurance against the potential dangers of egotism and the instinctual soul:

“Yes, this path is shorter, because it consists of four steps. When impotence removes its hand from the soul, it gives it directly to the All-Powerful One of Glory… Also this path is much safer, because the ravings and high-flown claims of the soul are not present on it. For apart from impotence, poverty, and defect, the soul possesses nothing so that it oversteps its mark.” 32

Just as Bediuzzaman favours detailed thought in internal reflection, so is he of the opinion that it is a swifter and more direct way than reflection on the outer world. Even, although he describes the certainty resulting from reflection on the outer world as “knowledge of certainty,” he speaks of “absolute certainty” in connection with reflection on man’s inner world. This is understood from his later adding a section entitled “the testimony of man’s essential nature” to the Hülâsatü’l-Hülâsa, an Arabic summary of The Supreme Sign, which forms the peak of reflection on the outer world. He explained the reason for this addition as follows in one of his Emirdag letters:

“Yes, when I read the Hülâsatü’l-Hülâsa, I see the vast universe as a circle for the remembrance of God. But since the tongue of each realm of beings is very extensive, the intellect has to work excessively to comprehend the Divine Names and attributes by way of reflective thought at the degree of ‘the knowledge of certainty’. Only then does it see it completely. But when it considers the human reality, it confirms those Names and attributes in that comprehensive measure, that tiny map, that tiny true sample, that tiny sensitive balance, and in that sensitive egoism with a conscience, assurance and belief which are utterly certain, direct, and assented to mentally.”

Later in the same passage, Bediuzzaman states that reflective thought on man’s inner self is the means to attaining belief which is at the degree of ‘absolute certainty’ and free of every sort of doubt and hesitation. 33

The source of reflective thought

If one has to place the reflective thought of the Risale-i Nur within Islamic thought, a number of currents resembling it may be found in the Islamic world. It is possible to find the traces of sufism, the method of kalâm, and even philosophy in certain aspects of it. If it is borne in mind that Bediuzzaman engaged in intensive study from a very early age, it will be clear that someone with his brilliant intelligence and high culture could not fail to be influenced by the works he studied and thought he encountered. Nevertheless it is understood from his earliest extant works that none of these ways satisfied Bediuzzaman completely, and that setting his sights on higher ground, he began to search for a different way. For example, in Muhâkemat, one of his earliest works, he defines the ways leading to knowledge of God as follows, setting forth his preference:

“The first is the way of the sufi scholars, which is based on purification and illumination.

“The second is the way of the scholars of kalâm, which is based on contingency and createdness. For sure these two ways have branched out from the Qur’an, but since human thought has put them in a different mould, they have become lengthy and difficult.

“The third is the way of the philosophers.

“These three are not free of the assaults of doubts.

“As for the fourth, it is the Qur’anic ascent, which proclaims the lofty rank of the Qur’an’s eloquence, and is the shortest and most direct, and in respect of clarity is the most comprehensive, embracing all mankind. We too have chosen this [way].” 34

Bediuzzaman remained faithful to this claim throughout his life, and stated in numerous places in his works that the Risale-i Nur was based on the Qur’an alone and had taken its inspiration from it. When we study the Risale-i Nur in the light of this, we see that in fact it does reflect a number of characteristics of the Qur’an’s style, the most important of which may be listed as follows:

1. The evidences the Qur’an puts forward while proving foremost the necessary existence and unity of God and all the truths of belief, are taken from the world around us and the life we live: birds, sheep, clouds, mountains, the seas, grapes, dates, olives, the bee, the fly, the moon, the sun, fish, rotted bones, fruit ripe and unripe, eyes, ears, mounts ridden on journeys, and so on. These are all things which the peoples of all ages are familiar, and the Qur’an uses them all as evidences making known God. The things the Risale-i Nur employs in its reflective thought are nothing other than these.

2. The Risale-i Nur adopts exactly the method of the Qur’an, which from beginning to end calls on the reason to testify to what it asserts, invites man to reflect, shows imitative belief to be the basis of associating partners with God, and eradicates it. Bediuzzaman states that the logical proofs and scholarly arguments of the Risale-i Nur have taken the place of the spiritual journeying and recitations of sufism. 35

3. The Qur’an addresses everyone. Bediuzzaman also chose this way, particularly in the Risale-i Nur, which he began to write while he was in Barla, and addresses not an elite group, but every class of mankind. The role a person’s degree of knowledge and understanding play in their profiting from the works is another subject, exactly the same as their profiting from the Qur’an.

4. A characteristic mentioned in the second matter above, that although it shares a basic characteristic with the science of kalâm, it departs from it in the matter of style, where it takes the Qur’an as its direct example. For example, it is not possible to encounter in a work of kalâm the style he uses in the Risale-i Nur, a method which consists of studying side by side the manifestation in a particular being or event and universal beings and events:

“Thus, by analogy with these examples, each of the Divine Names has a sacred beauty particular to it, a single manifestation of which makes beautiful the vast world and innumerable species of beings. You may see the manifestation of a Name’s beauty in a single flower; the spring is also a flower; Paradise is a flower yet unseen. If you can visualize the whole of spring and see Paradise with the eye of belief, you may understand the utter majesty of everlasting Beauty. If you respond to that Beauty with the beauty of belief and worship, you will be a most beautiful creature. While if you meet it with the boundless ugliness of misguidance and loathsomeness of rebellion, you will be both a most ugly creature and will in effect be loathed by all beautiful creatures.” 36

The fact that these phrases have a power which “surpass the mere words of the book” and when read, arouse some of man’s inner faculties, is easily understood both from the phrases themselves, and from the effect they have on those who read them. Islamic scholars who have chosen a similar style are not few in number; it is clear that like them, the Qur’an is the source of this original style of the Risale-i Nur. The effect of this style on the conscience is nothing other than proof of the Qur’an’s miraculousness, which transcends the centuries and continents. 37

5. Just as the Qur’an addresses all the classes of mankind at once, so it addresses man himself as a totality. It is not only the intellect or the heart that receive effulgence from its address, but all man’s being and all his senses. The Risale-i Nur adopted this style also. In Bediuzzaman’s words:

“Both the mind, and the heart, and the spirit, and the soul, and the emotions may receive their share of the Risale-i Nur’s truths, which are like basic sustenance.” 38

“The Words and those lights, which proceed from the Qur’an, are not only scholarly matters pertaining to the intellect, they are rather matters of belief which pertain to the heart, the spirit, and spiritual states. They resemble most elevated and valuable knowledge of God.” 39

“The Risale-i Nur does not teach only with the feet and reasoning of the intellect like the works of other religious scholars, and it does not proceed only with the illuminations and visions of the heart like the saints; it proceeds with the feet of the uniting and combining of the heart and intellect, and of the co-operation of the spirit and other subtle faculties, and flies to the highest summits.” 40

The author also attributes to the Qur’an the fact that the reflective passages in the Risale-i Nur cause no boredom even when read over and over again. 41

6. On its very first page, the Qur’an, which was revealed as a mercy to believers, 44 to a Messenger who was sent as a mercy to all the worlds 42 and who is most compassionate and kind towards the believers, 43 describes the Sustainer of All the Worlds with the Names of Merciful and Compassionate. In describing God to the people of today, who although they are more in need of Divine mercy than at any time, tend to think of God as wrathful and chastising as a result of what they hear from their environment, the Risale-i Nur for the most part employs the same style. It imparts hope rather than despair, encourages rather than frightens, even likening fear of God to a child seeking refuge in his mothers tender breast. 45 This characteristic undoubtedly comes from the Qur’an and demonstrates that the Risale-i Nur is a reflection of the Divine Names of Merciful (Rahman), 46 Compassionate (Rahim), 47 and Clement (Raûf). 48

What is the Risale-i Nur?

Having explained the above, if we return to the question posed at the beginning, we may be faced with the need to attach a new name to the reflective thought of the Risale-i Nur. If you look from one angle, characteristics of this reflective thought resembling sufism are apparent, and if you look from another, those resembling kalâm appear to one. As was mentioned above, his being influenced to a greater or lesser degree by both these may be seen as a natural consequence of both his humanity and his broad culture. On the other hand, the author’s own statements on this matter sometimes hint of contradiction. For example, there is his well-known saying: “This is not the time of the sufi tariqat, it is the time of ‘reality’ (haqiqat),” 49 and his numerous clear statements to the effect that the Risale-i Nur was not a sufi path, leaving no room for doubt on the question, 50 but then the question is expressed rather differently in one of his Emirdag letters:

“Up to now I have thought only of the reality of belief and said ‘This is not the time of the sufi tariqat; innovations do not permit it.’ But now it is necessary and essential that all the followers of the tariqats who are within the bounds of the Prophet’s Sunna should regard the circle of the Risale-i Nur, which is the summary of all the twelve major tariqats and is their largest circle, as their own tariqat circle, and enter it. The present time has shown this.” 51

Nevertheless, I am of the opinion that to conclude from the above that the Risale-i Nur is another large tariqat which embraces all the others is not correct. It is probably more accurate to understand this as meaning that (1) the Risale-i Nur produces more directly, by way of ‘the greater sainthood (velâyet-i kübra)’ and ‘the legacy of prophethood (veraset-i nübüvvet)’, the results sought from the sufi path, 52 and that the Risale-i Nur does not form a separate movement like the sufi orders and other communities, and is a work which is common property, which everyone may identify with and from which everyone may profit to whatever tariqat, group, or school they belong. 53

Certainly, we see that like the followers of the sufi path, supplications, litanies and recitations of the Divine Names held an important place in the life of the author of the Risale-i Nur, but besides these all having the purpose of reflective thought and assisting in the unfolding of numerous of the truths of the Risale-i Nur, it is a fact that the Risale-i Nur students were not left under any obligation to perform these litanies and recitations. The “recitations” of the Risale-i Nur, which is based on the principles of impotence, poverty, compassion and reflection, are 1) following the practices of the Prophet (PBUH), 2) carrying out all the religious obligations, 3) avoiding serious sins, 4) performing the obligatory five daily prayers exactly as they should be performed, and 5) reciting the tesbihat after the five daily prayers. Here we see no obligation to recite any recitations or supplications other than the tesbihat. 54

Another characteristic distinguishing the Risale-i Nur from the sufi tariqats was Bediuzzaman’s explicitly rejecting “intermediaries”(vesile) 55 and “excessively good opinions” of spiritual guides, 56 which is favoured by the followers of the sufi way.

Nevertheless, even if only to a certain extent, ‘wonder-working’ (keramet) and signs from the realms beyond man’s normal perceptions (gayb) are to be seen in the Risale-i Nur. There are even treatises confined to this matter, such as the First and Eighth Rays. And the ‘wonders’ attributed to Bediuzzaman himself both in the writings of his students and in his official biography, are not few in number. The most important reason these were given importance by the Risale-i Nur students despite the author himself attaching no importance to wonder-working and insistently correcting his students’ excessively good opinion of himself and clearly stating that the way of the Risale-i Nur is that of ‘reality,’ was probably the need of the Risale-i Nur students for moral support at that time of severe oppression. At the same time, the excessive fondness of society for ‘extra-ordinary’ occurrences like illuminations and wonder-working should not be ignored. This tendency would certainly be reflected in a movement like the Risale-i Nur, which embraces all sectors of society. The temperaments of a number of prominent Risale-i Nur students with leanings towards sufism, both in the author’s time, and in our time, have played a significant role in this matter, and continue to do so.

However, Bediuzzaman’s own statements are the last word on this matter and state the Risale-i Nur’s position clearly:

“This result, which, through the service of the Risale-i Nur, has ensured for thousands of believers in Isparta and its environs an extraordinary strength of belief, is sufficient for our extraordinary service. Even if someone was to appear of the loftiness of ten spiritual poles and raise a thousand people to the level of sainthood, he still could not lower this degree [of the Risale-i Nur’s achievement]. The true students of the Risale-i Nur content themselves with results like this… What they call in logic ‘qaziye-i makbule,’ that is, accepting without proof the words of the great, does not express certainty and surety in logic; it is only a prevailing assumption. The certain proofs of logic do not look to good opinions of people and people who are generally accepted, they look to irrefutable evidence; all the proofs of the Risale-i Nur are of this incontrovertible type. For exactly like the realities and truths of belief which the saints (ehl-i velâyet) experience through their pious acts and worship and asceticism, and on their spiritual journeyings, and which they observe behind veils, the Risale-i Nur has opened a way to reality in knowledge in place of worship; it has opened up a way leading to the essence of reality within logical proofs and scholarly arguments in place of spiritual journeyings and recitations; it has opened up a way of ‘the greater sainthood’ directly within the science of kalâm, the science of the tenets of belief, and the science of the principles of religion, in place of the science of sufism and the tariqat.” 57

Nevertheless, we are confronted with a number of differences between the science of kalâm and the Risale-i Nur. Before everything, the author was of the opinion that the way followed by the scholars of kalâm was lengthy and far from answering the needs of the time, and did not go beyond addressing the intellect alone. 58 Nevertheless, the facts that 1) the subjects the Risale-i Nur mostly deals with, and 2) it follows the method of proving the truths of belief with evidence, bring it closer to kalâm. It should be stated clearly here that the points the Risale-i Nur shares with kalâm are more numerous and more fundamental that those it shares with sufism. It is exaggeration to say that the difference between the Risale-i Nur and the scholars of kalâm is merely one of style, for Bediuzzaman’s own statements place the Risale-i Nur within that science:

“You wanted instruction in the science of kalâm from me. You anyway receive such instruction, for all the Words that you write [out by hand] are lessons in the luminous, true science of kalâm.” 59

“Since early times in most places the scholars of the religious schools (medrese) bowed to the people of the sufi convents (tekke), that is, they submitted to them and applied to them for the fruits of sainthood (velâyet). They sought the illuminations of belief and the lights of reality in their shops. A prominent medrese scholar even, would kiss the hand of a minor shaykh of the tekkes, and follow him. They sought the spring of that water of life in the tekke. Nevertheless in the medrese was a more direct path leading to the lights of reality, and in the sciences of belief a purer and clearer spring of the water of life, and in [intellectual] knowledge (‘ilm) and the truths of belief and the science of kalam of the Sunnis a way of sainthood higher, sweeter, and more powerful than laudable acts, worship and the sufi way; thus, the Risale-i Nur has opened up as a miracle of the Qur’an of Miraculous Exposition, and has demonstrated, and it is there for all to see.” 60

“The Risale-i Nur has opened … a way of ‘the greater sainthood’ directly within the science of kalâm, the science of the tenets of belief, and the science of the principles of religion, in place of the science of sufism and the tariqat.” 61

If we leave aside as the subjects for another discussion, “the greater sainthood” and “legacy of Prophethood,” the Risale-i Nur confronts us with its own particular style of reflective thought as a different, original, and brand-new work of kalâm.

It is a work which in the words of Mehmed Akif, receives inspiration directly from the Qur’an; reads the books of the macrocosm and microcosm within the broad horizons the Qur’an has revealed; addresses simultaneously the intellect and the heart; and by stirring into action with this style of address the potential energy in man, makes Islam liveable in all areas of his life; and has proved its originality and effectiveness over the mass of people.

Having opened up a new path in the history of the science of kalâm with the horizon of reflective thought that it has laid out before twentieth —and probably twenty-first— century man, the Risale-i Nur is certainly worthy of being thought of as unique. For once it has been discovered, the style of Qur’anic kalâm that it introduced will acquaint people directly with the Qur’an, and concealed in the Qur’an is the potential to ensure they will find much more in the Qur’an than the Risale-i Nur can explain.

* * *

ÜMIT SIMSEK (Writer, Researcher)

Ümit Simsek was born in Istanbul 1950, and entered the world of journalism and publishing at an early age. He began work on various newspapers and magazines in 1967, working for the Yeni Asya and Yeni Nesil newspapers from their inception. He played an active role in the setting up of the Yeni Asya Research Centre in 1979, and the preparation of their ‘Ilim-Teknik Serisi’ (Series on Science and Technology), which brought together religion and science. He became the General Co-ordinator of the Centre.

His published works include:

Atom; Big Bang – Kâinatin Dogusu (The Big Bang – The Birth of the Universe); Bir Arinin Hatira Defteri (The Diary of a Bee); Arastirma Teknikleri (Techniques in Research); Uzay (Space); Gezegenler (The Planets); Madde ve Enerji (Matter and Energy); Dünya (The World); Kur’ânimizi Ögrenelim (Let’s Learn the Qur’an); Kur’ân-i Kerim ve Açiklamali Meâli (The Meaning of the Qur’an, trans.) (With others); Seytanla Münazara (A Dispute with the Devil); Risale-i Nur Isiginda Cevsen Meâli (The Meaning of the Jawshan al-Kabir in the Light of the Risale-i Nur); Varliklardan Allah’a (From Beings to God).

; (The Big Bang – The Birth of the Universe); (The Diary of a Bee); (Techniques in Research); (Space); (The Planets); (Matter and Energy); (The World); (Let’s Learn the Qur’an); (The Meaning of the Qur’an, trans.) (With others); (A Dispute with the Devil); (The Meaning of the in the Light of the Risale-i Nur); (From Beings to God).

THE RISALE-I NUR MOVEMENT

THE RISALE-I NUR MOVEMENT:IS IT A SUFI ORDER, A POLITICAL SOCIETY OR A COMMUNITY

Ahmet Akgündüz

I. Introduction

With Bediuzzaman, who put his stamp on the twentieth century, and his commentary on the Qur’an’s meaning entitled the Risale-i Nur Collection starting to produce the fruits he predicted seventy to eighty years ago, those sympathetic have become more curious about Bediuzzaman and the Risale-i Nur community, while those hostile have started to scrutinize them more closely. The Risale-i Nur has been translated into more than fifty languages and has been instrumental in saving the belief of hundreds of thousands of young people all over the world. And with its positive action, the Risale-i Nur movement has won a place in many hearts and has lead to millions of people being bound together around the same cause without belonging to any organization, association, or sufi order. This has led everyone to ask: “What is it that attracts all these people, pulling them together in this way?” While those who look favourably ask themselves if it is a sufi order, or some sort of association, or a political movement, those discomforted by the spread of the movement and the high esteem it has won persistently ask the same questions in the mass media and start to question public opinion.

Those who rule the country are curious about the aims and methods of this positive movement which has spread beyond China and America. Scholars and academics too want to know what it is that attracts all peoples, Mongolian, Chinese, Indonesian, or American; they feel compelled to ask anyone and everyone, as well as those who know. The circles, too, which for nearly a century have tried to call a peacock a crow and a crow a peacock falsely describe the nature, aims, and method of the Risale-i Nur movement. Pretending not to see the truths of the Qur’an and belief in the six thousand page Risale-i Nur and the light it scatters throughout the world, they call the Risale-i Nur movement an order of crazy ecstatics and try to portray it as such. Whereas:

“It is a circle bound with a luminous chain stretching from east to west, and from north to south. Those within it number more than three hundred million at this time. The point of unity of this community and what binds it is Divine Unity. Its oath and its promise are belief in God. Its members are all believers, belonging from the time of God’s covenant with man. Its register is the Preserved Tablet. Its means of communication are all Islamic books. Its daily newspapers, all religious newspapers whose aim is ‘upholding the Word of God’. Its clubs and councils are the mosques, religious schools, and sufi meeting-houses. Its centre is the two sacred cities [Mecca and Medina]. Its head, the Glory of the World [the Prophet Muhammad (PBUH)]. Its way is the struggle of the each person with his own soul; that is, the struggle to assume the morality of the Prophet Muhammad (PBUH), to give new vigour to his practices, and to cultivate love for others and, if it is not harmful, offer them advice. The regulations of this community are the Practices of the Prophet, and its code of laws, the injunctions and prohibitions of the Shari‘a. Its swords are clear proofs, for the civilized are to be conquered through persuasion, not compulsion. Investigating the truth is with love, while enmity is for savagery and bigotry. Its aim and purpose is ‘Upholding the Word of God.’” 1

“The Risale-i Nur is not only repairing some minor damage or some small house; it is repairing vast damage and the all-embracing citadel which contains Islam, the stones of which are the size of mountains. And it is not striving to reform only a private heart and an individual conscience; it is striving to cure with the medicines of the Qur’an and belief and the Qur’an’s miraculousness the collective heart and generally-held ideas, which have been breached in awesome fashion by the tools of corruption prepared and stored up over a thousand years, and the general conscience, which is facing corruption through the destruction of the foundations, currents, and marks of Islam, which are the refuge of all and particularly the mass of believers.” 2

In this short paper I shall attempt to answer the three main questions asked about the Risale-i Nur movement, which has been a focus of interest in Turkey for seventy to eighty years, and worldwide for the last thirty years.

1) Is the Risale-i Nur movement a sufi order? If it is not, is it opposed to sufism?

2) Is the Risale-i Nur movement a political society? Does it have any political aims?

3) Is the Risale-i Nur movement a community?

II. Is the Risale-i Nur Movement a Sufi Order?

1. The Sufi Path, Sufi Orders, and the Risale-i Nur Movement

It is necessary before answering this question to define briefly the words sufi path (tsari q) and, sufi order (tariqat). Tariq is Arabic for ‘way,’ while tariqat has the meaning of ‘a way that should be followed for growing closer to God and obtaining His pleasure.’ 3 The meanings of these two words should be examined in two parts.

The First: In general ‘tariqat’ means a way leading to God. All religions are ways leading to God, and of course in the particular meaning that will be mentioned in the second meaning, the sufi orders are included in this. This is expressed by the saying “The ways leading to God are as numerous as the breaths of creatures,” which some scholars have said is an Hadith. Bediuzzaman, too, has mentioned this, in summary form:

“The ways leading to Almighty God are truly numerous. While all true ways are taken from the Qur’an, some are shorter, safer, and more general than others. Of these ways taken from the Qur’an is that of impotence, poverty, compassion, and reflection, from which, with my defective understanding, I have benefited… This path consists not of ten steps like the ‘ten subtle faculties’ 4 of some of the sufi orders (tsari qat) employing silent recollection, nor of seven stages like the ‘seven souls’ of those practising public recitation, but of Four Steps. It is reality [haqiqa], rather than a tariqat. It is Shari‘a.” 5

Thus, Bediuzzaman defines the paths leading to God as being four:

1) Firstly is the way of the sufis, which is founded on purification and illumination. Purification is to cleanse the heart through worship and the recitation of certain formulas, to purify the mind of things other than God, and to work to attain to knowledge of God. Illumination is the endeavour, through inspiration and ‘uncovering,’ to find ways that take man to God. In both the way to knowledge of God is traversed with “the feet of the heart.” The key to and means of this spiritual journeying is remembrance of God (dhikr-i Ilahi) and reflective thought. In the words of Imam-i Rabbani (Shaykh Ahmad Sirhindi) “the final point of all the sufi paths is the clarification and unfolding of the truths of belief.” 6 Again according to Imam-i Rabbani’s classification, the sufi path is the “lesser sainthood” (walayat-i sughra). 7 The spiritual chiefs of this way are the Imam-i Rabbani’s, the ‘Abd al-Qadir Gilani’s, and the Bayezid al-Bistami’s.

2) The way of the scholars of kalam, which is the science formed to preserve and defend the basic tenets of Islam. Their two principle means of making known and proving God are the proofs known as contingency and createdness. Among the spiritual leaders of this way are the Fakhr al-Din al-Razi’s, the Taftazani’s, and the Imam Ghazzali’s.

Although these two ways were inspired by the Qur’an and became widespread, since human thought poured them into other moulds, they became lengthy, difficult, and were unable to save themselves from certain delusions and dangers. We may see some of excesses and negligences in the books of the kalam scholars; so too we may read of some of the dangers of sufism in Bediuzzaman’s treatise, Telvisat-i Tis‘a (The Nine Allusions).

3) Thirdly is the way of the Islamic philosophers, which is beset with doubts and leaves those who follow in uncertainty. Some of those who took this way were the Ibn Sina’s, Farabi’s, and Kindi’s, who took reason as basic; those who called themselves the Peripatetics or followers of Aristotle; and the Illuminists like the Suhrawardi’s and Ibn Tufayl’s, who took inspiration and intuition of the heart as basic. Because some of the basic principles of philosophy were “rotten” and it produced certain undesirable results for those that followed them, genuises like the Islamic philosophers Ibn Sina and Farabi could reach the level only of ordinary believers. While Hujjat al-Islam Ghazzali did not accord them that level even. 8

4) The way of the Qur’an, which is essentially that of the Risale-i Nur. 9 But it should not be understood from this that the other ways are outside the Qur’an. If you want to know what it means, you may listen to these words of Bediuzzaman:

“The Risale-i Nur does not teach only with the feet and eye of the reason like the works of other scholars, nor does it only move with the illuminations and inspirations of the heart like the saints, it rather flies to the loftiest peaks by progressing with the feet of the uniting and combining of the reason and heart, and assistance of the spirit and other subtle faculties. It rises to places that not the feet, but the eye of aggressive philosophy cannot reach, and demonstrates the truths of belief to eyes that are blind even.” 10

While describing his transformation into the New Said, during which period he wrote the Risale-i Nur, he explains that after Imam-i Rabbani’s instruction to “Make your qibla one; follow only one master!”, the following occurred to his heart:

“Saying, ‘the true master is the Qur’an; making [my] qibla one will be by means of this master,’ both his heart and his spirit began to journey spiritually in truly strange fashion through the guidance of that sacred master. And his evil-commanding soul began an intellectual and spiritual struggle with him through doubts and scepticism. He journeyed not with the eyes closed, but with the eyes of the heart, spirit, and mind open, like Imam Ghazzali, Mawlana Jalal al-Din, and Imam-i Rabbani. Endless thanks be to Almighty God, through the instruction and guidance of the Qur’an, he found a way to reality, and entered upon it. So too he demonstrated it through the Risale-i Nur, which manifests the truth of ‘And in everything are signs indicating that He is One.’” 11

The Second: This is the specific meaning of ‘sufi order’ (tariqat) and this what comes to mind today on hearing the word. The word tariqat became the symbol of the organizations which, after the systemization of sufism, were distinguished by their own particular dress, recitations, and way of looking at things. 12 Some legal specialists have even discussed whether or not the sufi orders, which are social collectivities, should be afforded separate rights, and have wanted to conclude accordingly whether or not they are legal bodies. 13 Bediuzzaman defines the sufi orders in this meaning as follows:

“Underlying the terms ‘sufism,’ ‘path,’ ‘sainthood,’ and ‘spiritual journeying,’ is an agreeable, luminous, joyful, and spiritual sacred truth… The aim and goal of the sufi path is —knowledge of God and the unfolding of the truths of belief— through a spiritual journeying with the feet of the heart under the shadow of the Ascension of Muhammad (PBUH), to manifest the truths of belief and the Qur’an through illumination and certain states, and to a degree by ‘witnessing;’ it is an elevated human mystery and human perfection which is called ‘the sufi path’ or ‘sufism.’” 14

It is quite clear that the Risale-i Nur movement is not a sufi order (tariqat) in the above sense, but since it has as its basis the principles of impotence, poverty, compassion, and reflection, the word ‘way’ (tariq), in the sense of way leading to God, may be used in reference to it, as in the first and general meaning above.

It should therefore first be stated that rather than being a sufi order, the Risale-i Nur movement is ‘reality’ (haqiqat). However, it is not opposed to sufi orders in the second sense. Those interested may refer to the parts of the Twenty-Ninth Letter, from Mektûbat (Letters), an important part of the Risale-i Nur, which defend the sufi orders —one of the three citadels protecting the Islamic Ottoman Empire. This letter was written at a time the orders were proscribed, and were subject to attack. 15

Again Bediuzzaman himself describes why, while there were sufi orders, there was necessity for the Risale-i Nur movement this century:

“Since the fact is thus, my conjecture is that if figures like Shaykh ‘Abd al-Qadir Geylani and Shah Naqshband and Imam-i Rabbani were living at this time, they would expend all their endeavours on strengthening the truths of belief and tenets of Islam. For they are the means to eternal happiness. If there is any deficiency in them, it causes eternal misery. Paradise cannot be entered without belief, but there are many who enter it without sufism. Man cannot live without bread, but he can live without fruit. Sufism is the fruit, the truths of belief, basic sustenance. Formerly some of the truths of belief could be attained only through a spiritual journeying which lasted from forty days to forty years. Now, if, through the mercy of Almighty God, there is a way by which those truths may be reached in forty minutes, to remain indifferent to it is surely not sensible.” 16

That way, then, is the Risale-i Nur.

2. Claims that the Risale-i Nur is a Sufi Order

There are two different groups who claim that the Risale-i Nur is a sufi order.

The First comprises the state intelligence services and certain departments which are the microphone of the official ideology; they include the Risale-i Nur movement among the sufi orders and accuse it of opposing the ‘principles and reforms’ of the Republic in order to punish both Bediuzzaman and his students, and disconcert them. Bediuzzaman himself gave the best answer to such accusations. The main charge against Bediuzzaman in the Eskisehir trials, in 1935 and during the presidency of Mustafa Kemal, was that of forming a sufi order. Doubtless a scholar such as Bediuzzaman, who told those who accused him of wanting the Shari‘a that indeed he did want it and that if he had heads to the number of hairs on his head, he was ready to sacrifice all of them for the Shari‘a, such a person would surely not hesitated to proclaim that he was a follower of the sufi orders if indeed he had been. Instead, he gave the following reply to such accusations:

“Good sirs! I am not a shaykh, I am a hoja (teacher). The evidence is this: I have been here four years and if I had taught a single person the sufi way, you would have had the right to be suspicious. But I have told everyone who has come to me: Belief is necessary, Islam is necessary; this is not the age of sufism.” 17

The following sentences, which Bediuzzaman wrote in connection with the Afyon trials, corroborate the above:

“The basis and aim of the Risale-i Nur are certain, verified belief and the reality of the Qur’an, which is why three courts [Eskisehir, Denizli, and Afyon] have acquitted it as regards being a sufi order. These last twenty years not one person has said: ‘Said gave me instruction in sufism.’ Also, a way to which the majority of the forefathers of this nation have be bound may not be made something for which the nation is answerable. Also, secret dissemblers attach the name of sufi order to the reality of Islam; those who might well reply successfully to their attacks on this nation’s religion may not be accused of belonging to sufi orders.” 18

The Second are the claims of the person known as Shaykh Müslüm, who styles himself the leader of the Aczmendi sufi order. For the last year attempts have been made to present him to public opinion, colouring his claims with various accusations. The interest shown by even the official television channels is nothing other than a repetition of what the official ideology has done for the past seventy to eighty years. I want to emphasise that it is stated nowhere in the Risale-i Nur that it is a sufi order; on the contrary, in many places it is stressed that it is not. The claims of the above group, however, and those of its leader are misrepresentations of the Bediuzzaman’s explanations of the Risale-i Nur’s way leading to God, that of impotence, poverty, compassion, and reflection. The following are an example of these:

“This saying concerning the Naqshbandi Order suddenly occurred to me: ‘On the Naqshbandi way, one must abandon four things: the world, the hereafter, existence, and abandoning itself.’ It gave rise to the following thought: ‘On the way of impotence four things are necessary: absolute poverty, absolute impotence, absolute thanks, and absolute ardour, my friend.’” 19

As the above states, the Naqshbandi Order is one of the ways leading to God in the general sense (tariq) (but in the particular meaning is a tariqat,) while the Risale-i Nur is a way leading to God only in the general sense, the basic principles of which are impotence, poverty, thanks, and ardour. Just as the lines above also say, that “four things are necessary on the way of the Risale-i Nur: absolute poverty, absolute impotence, absolute thanks, and absolute ardour.” It is therefore either simple-mindedness or betrayal to take this sentence without thinking of the true meaning of the word tariq, and despite all Bediuzzaman’s numerous statements to the contrary, to call the Risale-i Nur movement a sufi order. Furthermore, Bediuzzaman’s eloquent replies to official accusations of sufism form the most powerful answers to simpleminded assertions such as these.

We may conclude the question of sufi orders by quoting one of these replies, which was part of his defence in Eskisehir Court:

“Firstly, all my books which you have in your possession testify that I am occupied with the truths of belief. I have, moreover, written in numerous of my treatises that it is not the time of sufism, but the time to save belief. There are many who will go to Paradise without joining a sufi order, but none who will go there without belief. It is therefore necessary to work for belief.

“Secondly, I have been in the province of Isparta for ten years. Let anyone come forward and say I have given them instruction in sufism. I have certainly given instruction to some of my special brothers in the sciences of belief and other elevated truths, since I am a teacher. But this was not instruction in the sufi way, it was instruction in reality.

“Thirdly; as for the claim that the sufi orders are praised in the Twenty-Ninth Letter, known as Telvihat-i Tis‘a (The Nine Allusions), the treatise is a scholarly discussion of the reality of sufism and the sufi orders. The prohibition cannot apply to this. Also, how can my explanations of the sufi orders as a sort of social benefit which are free of innovations and are the essence of taqwa, have for a thousand years illuminated the spirit of this nation, and to which half its forefathers lying in the graveyards were bound — how can my explaining this be used against me?” 20

III. Is the Risale-i Nur Movement a Political Movement?

Another accusation of those who want to axe the Risale-i Nur movement is that it is a political movement opposed to secularism, established with the aim of making the system of government, in either the social, economic, or legal fields, conform to religious principles and beliefs — if only in part. This they have asserted for seventy to eighty years and tried, by means of the microphones of the official ideology, to make the innocent public believe this lie. The above sentence is a paraphrase of the abrogated Article 163 of the Criminal Code, and now forms the final part of Article 24 of the Constitution. Before replying to these assertions, it is necessary to define the word ‘society’ (cemiyet).

In private law, a society is a ‘legal person.’ As a legal concept, it may be defined as an organized human collectivity. 21 There are legal societies, and illegal ones. What the Risale-i Nur movement was accused of, was being a society as defined by the abrogated Article 163. This accusation was made by the public prosecutor in the Eskisehir trials, which began in 1935, and was repeatedly made against Bediuzzaman throughout his life in all the court cases that were opened against him. It is also to be regretted that despite all the acquittals, the same accusations continued to be made after Bediuzzaman’s death in 1960 against those who read these books and were called Risale-i Nur students.

It should be stressed that the Risale-i Nur movement is not a society in the legal sense, despite being accused of being such from its beginnings up to the present. So too it is not in any way a society as described and defined by Article 163. In Bediuzzaman’s own words, “If it is a society, it is a brotherhood of the hereafter in respect of Islamic brotherhood. It is not a political society, as three courts have judged and have acquitted it of being such.” 22

Still relevant today are Bediuzzaman’s replies to Eskisehir Court in 1935 and his accusers, who, as though the Risale-i Nur movement was a secret society, went so far as to ask where the money came from:

“Firstly: Are there any documents related to such a political society, or our founding it; are there any signs of it? What evidence and what proof have they found that we have set up an organization with the money they so persistently ask about ?

“Secondly: Our business is belief. Through the brotherhood of belief we are the brothers of ninety per cent of the people of this country. Whereas a society is the alliance of a minority within the majority. Ninety-nine people cannot be a society in the face of one man. Unless some completely unfair irreligious person supposes —God forbid— everyone to be like himself, and spreads such gossip with the intention of insulting this blessed religious nation.

“Thirdly: Is there any harm if in ten years, not twenty or thirty, but perhaps a hundred or a thousand, students are bound to someone like me who earnestly loves the Turkish nation; who sincerely admires it since it is praised by the Qur’an; who supports it wholeheartedly since for six hundred years it withstood the whole world and was the Qur’an’s standard-bearer; who according to the testimony of a thousand Turks, has served the Turkish nation as much as a thousand nationalist Turkists; who since he prefers thirty to forty valuable Turkish youths to thirty thousand of his fellow countrymen who do not pray, has chosen this exile; who by being a teacher has preserved the dignity of his learning and teaches the truths of belief quite openly — if his students are bound to him and devoted to him in regard only to belief and reality and the hereafter, and are his brothers of the hereafter, are they very numerous and is there any harm in it? Could any fair person of conscience criticize this and look on them as a political society?” 23

Thus, just as the Risale-i Nur movement is not a political society, neither is it a secret society. If the word is considered according to its literal meaning, it means a collectivity, and a collectivity of people who come together through the ties of the brotherhood of the hereafter in respect of Islamic brotherhood may be called a society. There is no harm in calling the Risale-i Nur students a society in this sense, but again we should listen to Bediuzzaman to learn how ‘society’ should be understood:

“Yes, we are a society and we are a society that every century it has three hundred and fifty million [now one and a half thousand million] members. Every day through the five obligatory prayers, they demonstrate with complete veneration their attachment to the principles of that sacred society. Through the sacred programme of Indeed the believers are brothers, 24 they hasten to assist one another with their prayers and spiritual gains. We are members of that sacred, vast society, and our particular duty is to teach the believers in certain, verified fashion the Qur’anic truths of belief, and save them and ourselves from eternal extinction and everlasting solitary confinement in the Intermediate Realm. We have absolutely no connection with any worldly, political, or intriguing society or clandestine group, or the baseless, meaningless secret societies concerning which we have been charged; we do not condescend to such things.” 25

In any event, as a result of thousands of cases opened against them, there are now definite court rulings that accusations of this sort are not true. 26 But despite all this, Bediuzzaman and his students have always been accused of founding a secret political society.

IV. The Risale-i Nur Movement is a Community

The Risale-i Nur movement is not a sufi order, it is not a political society, and it is not a political party; so what is it? Bediuzzaman’s answer to this question was “We are a community (cema‘at).” So what is a ‘community’?

Derived from the Arabic meaning ‘gather together, collect, or bring together,’ in this context it means a group of Muslims who come together on the basis of religious brotherhood. 27 At the same time it is a term used for the Companions of the Prophet (PBUH), the great mujtahids or interpreters of the law, the great majority of Muslims in every age, and mostly in Islamic sources, for the Sunnis.

It should be stressed that the Risale-i Nur Collection with its one hundred and thirty parts, which form the source of the Risale-i Nur movement, is available for all to see. Bediuzzaman’s ninety year life is also there for all to study. The hundreds of legal investigations over seventy to eighty years, and more than a thousand courts, have confirmed through the acquittals they have granted that the millions of Risale-i Nur students have no worldly aim and goal other than the truth. In which case, the Risale-i Nur movement is not in any respect a political society. If the associations of university students and tradesmen are called societies, then the name may be applied to the Risale-i Nur movement. But if what is meant by ‘society’ is an association related to belief and the hereafter, then it is called a ‘community.’ In Bediuzzaman’s words:

“Yes, we are a community. Our aim and programme is to save first ourselves, then our nation, from eternal extinction and permanent solitary confinement in the Intermediate Realm; to guard our fellow citizens against anarchy and aimlessness; and to protect ourselves with the steel-like truths of the Risale-i Nur against atheism, which destroys our lives in this world and the next.” 28

The following passage describes the nature of the Risale-i Nur community and its members:

“I put forward as witnesses all the Risale-i Nur students here, those who meet with me, and those who read and write. Ask them. I have said to not one of them that we are going to set up a political society or a Naqshbandi society. What I have always said to them is this: We shall endeavour to save belief. There is no tie between us other than the sacred community of Islam, which includes all believers and has more than three hundred million [the population of the Islamic world at that time] members.” 29

When describing those who visited him, Bediuzzaman made a threefold classification of the members of the Risale-i Nur community, which was defined above as including “all believers and has more than three hundred million (the population of the Islamic world at that time, now approaching one and a half thousand million) members.”

Firstly are friends: they have to earnestly support our work and service connected with the Words and lights of the Qur’an. They should not support in heartfelt fashion injustice, innovations, or misguidance, nor try to profit by them.

Secondly are brothers: together with truly and earnestly working to disseminate the Words, they are to perform the five obligatory prayers and not to commit the seven grievous sins.

Thirdly are students: to feel as though the Words are their own property written by themselves, and to know their vital duty, their life’s work, to be the service and dissemination of them. 30

V. Conclusion

The Risale-i Nur Movement is not a sufi order, it is reality and Shari‘a. The Risale-i Nur’s author, Bediuzzaman, made his spriritual journeys with the eyes of the heart, spirit, and mind open, like Imam Ghazzali, Mawlana Jalal al-Din, and Shaykh Ahmad Sirhindi. He found a way to reality through the guidance and instruction of the Qur’an. Indeed, he demonstrated it with the Risale-i Nur, which manifests the truth of “In everything are signs indicating that He is One.” Nevertheless, the Risale-i Nur movement has never been opposed to sufism and never been inimical towards it. But it is neither a branch of the Naqshbandi Order nor an independent order.

There is absolutely no connection between the Risale-i Nur movement and the ‘Aczmendi Tariqat,’ which has appeared in recent years and some people claim Bediuzzaman founded.

The Risale-i Nur Movement is also not a secret society of the sort described in the abrogated Article 163 of the Criminal Code and Article 24 of the Turkish Constitution. It is not even a society among legal persons as described in the Civil Code.

The service performed by the Risale-i Nur is a community.

“It is a circle bound with a luminous chain stretching from east to west, and from north to south. Those within it number more than three hundred million at this time. The point of unity of this community and what binds it is Divine Unity. Its oath and its promise are belief in God. Its members are all believers, belonging from the time of God’s covenant with man. Its register is the Preserved Tablet. The community’s means of communication are all Islamic books. Its daily newspapers, all religious newspapers whose aim is ‘upholding the Word of God.’ Its clubs and councils are the mosques, religious schools, and sufi meeting-places. Its centre is the two sacred cities. Its head, the Glory of the World (PBUH). Its way is the struggle of the each person with his own soul; that is, to assume the morality of the Prophet Muhammad (PBUH), to give new vigour to his practices, and to cultivate love for others and, if it is not harmful, offer them advice. The regulations of this community are the Practices of the Prophet, and its code of laws, the injunctions and prohibitions of the Shari‘a. Its swords are clear proofs, for the civilized are to be conquered through persuasion, not compulsion. Investigating the truth is with love, while enmity is for savagery and bigotry. Its aim and purpose is ‘Upholding the Word of God.’” 31

That is to say, the Risale-i Nur movement is the community of the Ahl al-Sunna or Sunnis; it is service the aim of which is to establish in this age the Islam of the Age of the Prophet (PBUH). If they say the Risale-i Nur community is a society, we repeat this answer of Bediuzzaman:

“Yes, we are a society and we are a society that every century has three hundred and fifty million [now one and a half thousand million] members. Every day through the five obligatory prayers, they demonstrate with complete veneration their attachment to the principles of that sacred society.”

* * *

Tarihçe, Sözler Yayinevi 1991, 66-7.
1. Risale-i Nur Müellifi, Bediüzzaman Said Nursî, Hayati, Mesleki, Tercüme-i Hali (Tarihçe), Istanbul, Sözler Yayinevi 1991, 66-7.
2. Nursî, Bediüzzaman Said, Sualar, Sözler Yayinlari 1992, 151-2.
3. Eraydin, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, Istanbul 1981, 172 ff.
4. ‘Ten subtle faculties’ (Leta’if-i ‘âsere): the ten fundamentals of the Naqshbandi Order.
5. Nursî, Bediüzzaman Said, Sözler, Istanbul, Sözler Yayinevi 1993, 462 / The Words [Eng. trans: Sükran Vahide], Sözler Publications 1992, 491.
6. Nursî, Bediüzzaman Said, Mektûbat, Sözler Yayinevi 1993, 22 / Bediuzzaman Said Nursi, Letters 1928-1932 [Eng. trans: Sükran Vahide], 40.
7. Imam Rabbani (Shaykh Ahmad Sirhindi), Mektûbat (Turkish trans.), ii, 363 ff.; Nursî, B. S., Mektûbat, 22.
8. Sözler, 543 / The Words, 565.
9. Nursî, Bediüzzaman Said, Mesnevi-yi Nûriye, Sözler Yayimevi 1980, 229; Muhâkemat, in Âsâr-i Bedi‘iyye, 252.
10. Nursî, Bediüzzaman Said, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Sinan Matbaasi 1960, 152.
11. Mesnevi-yi Nûriye, 7-8.
12. Eraydin, Tasavvuf ve Tarikatlar, 172.
13. Hatemi, Hüseyin, Medeni Hukuk Tüzelkisiler, Istanbul 1979, 45-52.
14. Mektûbat, 415 / Letters, 518.
15. Mektûbat, 415-28 / Letters, 518-535.
16. Mektûbat, 20-1 / Letters, 41.
17. Mektûbat, 59 / Letters, 85.
18. Sualar, 325.
19. That is, four things have to be given up on the Naqshbandi way: giving up both this world, and the next world, and ‘being,’ and giving up itself.
20. Mektûbat, 18 / Letters, 38.
21. Lem’alar (Ott. ed.), 747.
22. Köprülü, Bülent, Medeni Hukuk, Istanbul 1984, 426.
23. Sualar, 325.
24. Lem’alar (Ott. ed.), 773 ff.
25. Tarihçe, Envâr Nesriyat 1991, 400-1.
26. See, Sualar, 317 ff.
27. Islâm Ansiklopedisi, Istanbul, Türkiye Diyanet Vakfi 1993, vii, 287-8.
28. Sualar, 317-8.
29. Nursî, Bediüzzaman Said, Sirâcü’n-Nûr (Ott. ed.), 354; Badilli, Abdülkadir, Bediüzzaman Said Nursî, Mufassal Tarihçe-i Hayat, ii, 1056.
30. Mektûbat, 329-30 / Letters, 417-8.
31. Tarihçe, Sözler Yayinevi 1991, 66-7.

HATEMÜLENBİYA

Ebu Hureyre’den :: (Radiyallahu Anh.)

Efendimiz Aleyhissâlatü Vesselâm buyurdular ki:

“Her peygambere, insanların iman ettiği, birbirine benzer mu’cizeler verilmiştir. Bana ise, (Hiçbir peygambere verilmeyen bir şey) Allah’ın vahyi olan Kur’an mu’cize olarak verilmiştir. Bu sebeple, kıyamet gününde, kendisine inananlar sayıca en fazla olan kişi, ben olmayı ümit ediyorum.”

(Müslim/İman 239; Buhari/İ’tisam 1/2)

Yine Ebu Hureyre’den: (Radiyallahu Anh)

“Benden önceki peygamberlerle benim durumum şuna benzer: Bir adam güzel ve süslü bir bina yapmıştır. Ancak duvarlardan birinin bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer bırakmıştır. İnsanlar evin etrafını dolanıp evi beğenirler ve şöyle derler: “Şu kerpiç de, şu açık olan yere konsa ne iyi olur.” İşte ben o kerpicim. İşte ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

(Buhari/Menakıb 18; Müslim/Fedail 20)

Previous Older Entries